Suara.com – Membaca surat Yasin ketika tahlilan adalah sebuah amalan yang tidak dapat ditinggalkan. Maka dari itu, setiap umat Islam perlu paham betul bacaan surat yasin lengkap seperti apa.

Selain hafal itu, seorang muslim juga perlu tahu doa setelah baca surat yasin. Mari kita pelajari satu persatu.

Mulai dengan bacaan surat yasin lengkap dalam tulisan latin dan artinya, berikut:

1. Yaa-Seeen

Baca Juga:
Doa Sesudah Baca Yasin Latin dan Artinya

Yasin

2. wal-qur’anil-hakiim

Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah

3. innaka laminal-mursaliin

Sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul

Baca Juga:
Hingga Nafas Terakhir Masih Menyebut Asma Allah, Yasin Jadi Lantunan Surat Terakhir Ustazah Ini saat Pengajian

4. ‘ala siratim mustaqiim

(yang berada) di atas jalan yang lurus

5. tanzilal-‘azizir-rahiim

(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang

6. litunzira qaumam ma unzira aba’uhum fa hum gafiluun

agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

7. laqad haqqal-qaulu ‘ala aksarihim fa hum la yu’minuun

Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

8. inna ja’alna fi a’naqihim aglalan fa hiya ilal-azqani fa hum muqmahuun

Sungguh, Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

9. wa ja’alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa agsyainahum fa hum la yubsiruun

Dan Kami jadikan di hadapan mereka sekat (dinding) dan di belakang mereka juga sekat, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

10. wa sawa’un ‘alaihim a anzartahum am lam tunzir-hum la yu’minuun

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

11. innama tunziru manittaba’az-zikra wa khasyiyar-rahmana bil-gaib, fa basysyir-hu bimagfiratiw wa ajring karim

Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

12. inna nahnu nuhyil-mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, wa kulla syai’in ahsainahu fi imamim mubin

Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh).

13. wadrib lahum masalan as-hsbal-qaryah, iz ja’ahal-mursalun

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka

14. iz arsalna ilaihimusnaini fa kazzabuhuma fa ‘azzazna bisslisin fa qalu inna ilaikum mursalun

(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga (utusan itu) berkata, “Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

15. qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar-rahmanu min syai’in in antum illa takzibun

Mereka (penduduk negeri) menjawab, “Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan (Allah) Yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apa pun; kamu hanyalah pendusta belaka.

16. qalu rabbuna ya’lamu inna ilaikum lamursalun

Mereka berkata, “Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan(-Nya) kepada kamu.

17. wa ma ‘alaina illal-balagul-mubin

Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.”

18. qalu inna tatayyarna bikum, la`il lam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna ‘azabun alim

Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.”

19. qalu ta`irukum ma’akum, a in zukkirtum, bal antum qaumum musrifun

Mereka (utusan-utusan) itu berkata, “Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

20. wa ja`a min aqsal-madinati rajuluy yas’a qala ya qaumittabi’ul-mursalin

Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, “Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu.

21. ittabi’u mal la yas`alukum ajraw wa hum muhtaduun

Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

22. wa ma liya la a’budullazi fatarani wa ilaihi turja’uun

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah (Allah) yang telah menciptakanku dan hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.

23. a attakhizu min dunihi alihatan iy yuridnir-rahmanu bidurril la tugni ‘anni syafa’atuhum syai`aw wa la yungqizuun

Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya? Jika (Allah) Yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka (juga) tidak dapat menyelamatkanku

24. inni izal lafi dalalim mubiin

Sesungguhnya jika aku (berbuat) begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata

25. inni amantu birabbikum fasma’uun

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)-ku

26. qiladkhulil-jannah, qala ya laita qaumi ya’lamuun

Dikatakan (kepadanya), “Masuklah ke surga.” Dia (laki-laki itu) berkata, “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui

27. bima ghafara lii rabbii wa ja’alani minal-mukramiin

apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.”

28. wa maa anzalnaa ‘alaa qaumihiii mim ba’dihii min jundim minas-sama`i wa ma kunnaa munziliin

Dan setelah dia (meninggal), Kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan Kami tidak perlu menurunkannya.

29. ing kanat illaa saihataw wahidatan fa izaa hum khamiduun

Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja; maka seketika itu mereka mati.

30. ya hasratan ‘alal-‘ibad, ma ya`tiihim mir rasulin illaa kanu bihiu yastahzi`uun

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

31. a lam yarau kam ahlakna qablahum minal-quruni annahum ilaihim la yarji’uun

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka

32. wa ing kullul lamma jami’ul ladaina muhdaruun

Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami

33. wa ayatul lahumul-ardul-maitatu ahyainaha wa akhrajna min-ha habban fa min-hu ya`kuluun

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan

34. wa ja’alna fiha jannatim min nakhiliw wa a’nabiw wa fajjarna fiha minal-‘uyuun

Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

35. liya`kulu min samarihi wa ma ‘amilat-hu aidihim, a fa la yasykuruun

supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

36. sub-hanallazi khalaqal-azwaja kullaha mimma tumbitul-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya’lamuun

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

37. wa ayatul lahumul-lailu naslakhu min-hun-nahara fa iza hum muzlimuun

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.

38. wasy-syamsu tajri limustaqarril laha, zalika taqdirul-‘azizil-‘aliim

dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

39. wal-qamara qaddarnahu manazila hatta ‘ada kal-‘urjunil-qadiim

Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

40. lasy-syamsu yambagi laha an tudrikal-qamara wa lal-lailu sabiqun-nahar, wa kullun fi falakiy yasbahuun

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

41. wa aayatul lahum annaa hamalna zurriyyatahum fil-fulkil-masy-huun

Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

42. wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabuun

dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.

43. wa in nasya` nugriq-hum fa la sarikha lahum wa la hum yungqazuun

Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

44. illaa rahmatam minna wa mata’an ila hiin

tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

45. wa iza qila lahumuttaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la’allakum tur-hamuun

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat”, (niscaya mereka berpaling).

46. wa ma ta`tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu ‘an-ha mu’ridiin

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

47. wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qalallazina kafaru lillazina amanu a nut’imu mal lau yasya`ullahu at’amahu in antum illa fi dalalim mubiin

Dan apabila dikatakakan kepada mereka: “Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu”, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: “Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata”

48. wa yaquluna mata hazal-wa’du ing kuntum sadiqiin

Dan mereka berkata: “Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?”

49. ma yanzuruna illa saihataw wahidatan ta`khuzuhum wa hum yakhissimuun

Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

50. fa la yastati’una tausiyataw wa la ila ahlihim yarji’uun

lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

51. wa nufikha fis-suri fa iza hum minal-ajdasi ila rabbihim yansiluun

Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.

52. qalu ya wailana mam ba’asana mim marqadina haza ma wa’adar-rahmanu wa sadaqal-mursaluun

Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (kubur)?”. Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya).

53. ing kanat illa saihataw wahidatan fa iza hum jami’ul ladaina muhdaruun

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.

54. fal-yauma la tuzlamu nafsun syai`aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta’maluun

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

55. inna as-habal-jannatil-yauma fi syugulin fakihuun

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

56. hum wa azwajuhum fi zilalin ‘alal-ara`iki muttaki`uun

Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

57. lahum fiha fakihatuw wa lahum ma yadda’uun

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta

58. salam, qaulam mir rabbir rahiim

(Kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

59. wamtazul-yauma ayyuhal-mujrimuun

Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): “Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

60. a lam a’had ilaikum ya bani adama al la ta’budusy-syaitan, innahu lakum ‘aduwwum mubiin

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”,

61. wa ani’buduni, haza siratum mustaqiim

dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

62. wa laqad adalla mingkum jibillang kasira, a fa lam takunu ta’qiluun

Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan?

63. hazihi jahannamullati kuntum tu’aduun

Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).

64. islauhal-yauma bima kuntum takfuruun

Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

65. al-yauma nakhtimu ‘ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tasy-hadu arjuluhum bima kanu yaksibuun

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

66. walau nasya`u latamasna ‘ala a’yunihim fastabaqus-sirata fa anna yubsiruun

Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).

67. walau nasya`u lamasakhnahum ‘ala makanatihim famastata’u mudiyyaw wa la yarji’uun

Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.

68. wa man nu’ammir-hu nunakkis-hu fil-khalq, a fa la ya’qiluun

Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?

69. wa ma ‘allamnahusy-syi’ra wa ma yambagi lah, in huwa illa zikruw wa qur`anum mubiin

Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.

70. liyunzira mang kana hayyaw wa yahiqqal-qaulu ‘alal-kafiriin

supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

71. a wa lam yarau anna khalaqna lahum mimma ‘amilat aidina an’aman fa hum laha malikuun

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?

72. wa zallalnaha lahum fa min-ha rakubuhum wa min-ha ya`kuluun

Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

73. wa lahum fiha manafi’u wa masyarib, a fa la yasykuruun

Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

74. wattakhazu min dunillaahi alihatal la’allahum yunsarun

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.

75. laa yastati’una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun

Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

76. fa laa yahzungka qauluhum, inna na’lamu ma yusirruna wa ma yu’linun

Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

77. a wa lam yaral-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimum mubiin

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!

78. wa daraba lana masalaw wa nasiya khalqah, qala may yuhyil-‘izama wa hiya ramiim

Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?”

79. qul yuhyihallazi ansya`aha awwala marrah, wa huwa bikulli khalqin ‘aliim

Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.

80. allazi ja’ala lakum minasy-syajaril-akhdari naran fa iza antum min-hu tuqiduun

yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu”.

81. a wa laisallazi khalaqas-samawati wal-arda biqadirin ‘ala ay yakhluqa mislahum, bala wa huwal-khallaqul-‘aliim

Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

82. innamaa amruhu iza arada syai`an ay yaqula lahu kun fa yakuun

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.

83. fa sub-haanallazii biyadihi malakutu kulli syai`iw wa ilaihi turja’uun

Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Adapun doa sesudah baca surat yasin ini dikutip dari buku Kedahsyatan Membaca Al Quran karya Amirulloh Syarbini, Sumantri Jamhari, dan Randi Renggana. Berikut ini bacaannya:

“Allahumma inna nastahfidzhuka wa nastaudi’uka diinana wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadanaa wa amwaalanaa wa kulla syai’in a’thaitanaa. Allahummaj’alnaa wa iyyaa hum fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa ‘iyaadzika min kulli syaithaanim mariid wa jabbaarin’ aniid wa dzii ‘ainin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.

Allahumma jamilnaa bil’aafiyati was salaaati wa haqqiqnaa bit taqwaa wal istiqaamati wa a’idznaa min muujibaatin nadaamati innaka samii’ud du’aa’i. Allahummaghfirlanaa wa li waalidiina wa li aulaadinaa wa li masyaa-yikhinaa wa li ikhwaaniaa fiddiini wa li ashhaabinaa wa ahbaabinaa wa liman ahabbanaa fiika wa liman ahsana ilainaa wa lil mukminiina wal mukminaati wal musliminiina wal muslimaati ya rabbal ‘aalamiin.

Wasalallahumma ala abdika warasulika saiyadinaa wamaulanaa muhammadin wa ala lihi wasabihi wasallam. war zuqna kamalal mutaba’ati lahu dhohiron wa bathinan fi ‘afiyatin wa salamatin birohmatika ya arhamar rohimina”.

Artinya:

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pemeliharaan-Mu dan kami menyerahkan kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta-harta kami dan segala yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami dan mereka berada di dalam pemeliharaan-Mu, keamanan-Mu dan perlindungan-Mu dari setiap gangguan setan pendurhaka, orang-orang takabur yang keras kepala, orang yang mempunyai pandangan jahat, kezaliman dan daripada kejahatan setiap orang yang mempunyai kejahatan. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, perindahkan kami dengan keselamatan dan kesejahteraan. Karuniakan kepada kami ketakwaan dan istiqomah. Lindungi kami dari perkara-perkara yang menyebabkan kami mendapatkan penyesalan. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar sesuatu doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara seagama kami, sahabat-sahabat karib kami, orang-orang yang mencintai kami karena Engkau, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, dari kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, wahai Tuhan yang mengatur alam semesta.

Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan kepada hamba-Mu dan utusan-Mu, junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Karuniakan kepada kami kesempurnaan mengikuti ajarannya, secara dhohir dan batin, di dalam kesejahteraan dan keselamatan dengan kasih sayang-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih sebaik-baik yang mengasihi”.

Layaknya Surat dalam Al Quran yang lain, membaca Surat Yasin juga memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Salah satunya adalah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita, seperti yang dinyatakan dalam hadits riwayat At Thabrani dan Al-Bayhaqi, dari Abu hurairah ra: “Siapa yang membaca (surat) Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah SWT, maka diampuni dosa-dosanya”, (HR At Thabrani dan Al-Bayhaqi, dari Abu hurairah ra).

Pelajari baik-baik surat yasin di atas dan doa sesudahnya. Semoga amalan baik dan berkah selalu diberikan Allah SWT kepada kita semua.


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.